Don Boskov center Celje

MLADI – Salezijanski mladinski center

Najnovejše...

OBVESTILA...

Spoštovani obiskovalci, sodelavci, animatorji in starši!

SMC je do 18. 8. zaprt.

Odprto je le dvorišče, ki bo pa prav tako zaprto zaradi praznika 15. in 16. avgusta.

 

Hvala za razumevanje in prijetne počitnice še naprej!

Dogodki Salezijanska mladina

There are no upcoming events.

PROJEKT MLADINSKI DELAVEC

   

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Društvo Salezijanski mladinski center Celje je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 « in Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -1,2 je trajala od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2018, operacija pa je trajala do 31. 10. 2018.

Namen in cilj javnega razpisa: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.
Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

Namen javnega razpisa: Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.
Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih.
Področje, ki mu je namenjena podpora, in njegov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih« OP so spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih.

Mladinski delavec: V času izvajanja operacije mladinski delavec sodeluje in se usposablja oziroma opravlja vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Opis operacije:

»Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1, 2 «

  1. Organiziranje in načrtovanje Animašole – tako imenovane šole za animatorje in prostovoljce (večurni tečaj), s katero postajajo  sposobnejši in si ob pomoči mladinskega delavca usvojijo določena znanja, ki jim bodo pomagala pri izvajanju določenih projektov in dejavnosti, namenjenim najšibkejšim in socialno ogroženim mladostnikom.
  2. Namenitev posebno pozornosti osebnemu spremljanju predvsem mlajših animatorjev prostovoljcev, kjer bi se osebno srečevala enkrat mesečno in tako spremljala rast v kompetencah in poosebljanju notranjih in zunanjih drž animatorja-prostovoljca pripravnika, ki svoje talente in čas deli z drugimi in se usposablja za delo z mladostniki.
  3. Organiziranje iger, veselih popoldnevov in drugih prostočasnih aktivnostih, ki mladostnike spodbujajo k zdravemu načinu razvedrila, večji socializaciji in vključevanju v okolje.
  4. Aktivno druženje in preživljanje prostega časa z mladostniki: asistenca (po preventivni vzgojni metodi).
  5. Nudenje tudi aktivne navzočnosti na socialnih omrežjih in skrb za ažurnost in kontinuiranost programov in našega delovanja tudi na spletu.

Posamezna zaposlitev je trajala od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2018, operacija pa je trajala do 31. 10. 2018.

 

Povezave:
– Spletna stran Evropskih socialnih skladov – www.eu-skladi.si
– Spletna stran Javnega razpisa zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – www.ursm.gov.si

Vir: Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.