Učni cilj

Mladostnik, ki si v programu zada učni cilj (torej bo nadaljeval izobraževanje), se vključi v ključno kvalifikacijo Učenje učenja, kjer spoznava in se uči bolje organizirati učni čas. Zave se pomembnosti dobro urejenega učnega okolja in razvija pozitivno stališče do učenja in izobraževanja.
Program PUM nudi mladostniku ustrezen prostor in čas ter pomoč pri načrtovanju učenja za posamezne učne obveznosti. Delo poteka v skupni učilnici, kjer v navzočnosti mentorja ustvarjajo kvalitetno učno okolje.

Mladostnik v ključni kvalifikaciji:
- spozna in uporablja strategije uspešnega učenja,
- razvija pozitiven odnos do učenja,
- pridobiva delovne navade,
- vrednoti opravljeno delo.